Statut Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych w Diecezji Siedleckiej

26 listopada, 2017

Statut Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych w Diecezji Siedleckiej

 

 1. Postanowienia ogólne
 • 1. Zgodnie z kan. 537 KPK w każdej parafii winna być ustanowiona Rada ds. Ekonomicznych (PRE), której zadaniem – w myśl norm prawa powszechnego i postanowień niniejszego statutu – jest pomoc proboszczowi w jego trosce o dobra parafialne.
 • 2. Proboszcz jest wyłącznym reprezentantem parafii w podejmowaniu wszystkich czynności prawnych (kan. 532 KPK). PRE posiada jedynie głos doradczy i nie może w żaden sposób stać się instytucją podejmującą wiążące decyzje. Proboszcz ma jednak obowiązek wysłuchać jej zdania w ważniejszych sprawach gospodarczych.

 

 1. Zadania i uprawnienia PRE
 • 3. Proboszcz obowiązany jest wysłuchać opinii Rady w na­stępujących przypadkach:
 • A. Przy ustalaniu statusu i płac świeckich pracowników parafii (szczególnie organisty, kościelnego i grabarza);
 • B. Przy nabywaniu na rzecz parafii i zbywaniu nieruchomości;
 • C. Przed decyzją o rozebraniu budynku parafialnego;
 • D. Przy wynajmowaniu lokalu parafialnego;
 • E. Przy ustanowieniu dzierżawy;
 • F. Przy podejmowaniu bardziej kosztownych inwestycji, takich jak budowa nowego obiektu, przebudowa, poważny remont lub odnowa istniejących budynków.

G. Przy zaciągnięciu kredytu w wysokości ponad 10 tys. zł.

 • 4. Przed podjęciem decyzji w sprawach wyliczonych w punktach B-G paragrafu 3, proboszcz winien uzyskać zgodę Biskupa Siedleckiego, a umowę z pracownikami kościelnymi (punkt A) przedstawić mu do zatwierdzenia. We wszystkich przypadkach pismo kierowane do Biskupa winno jednak zawierać podpisy członków PRE, lub przynajmniej informację o ich stanowisku z podpisem choćby jednego z członków PRE.
 • 5. W razie sprzeciwu większości członków PRE, proboszcz przedstawia sprawę Biskupowi Siedleckiemu do rozstrzygnięcia.
 • 6. Członkowie PRE są proszeni o czynną pomoc proboszczowi w razie przeprowadzania dodatkowej zbiórki na sfinansowanie kosztowniejszych przedsięwzięć i ewentualnie w pozyskiwaniu środków z innych źródeł.
 • 7. PRE nie ma prawa wypowiadać się w sprawach, w których zostało wydane zarządzenie kompetentnej władzy kościelnej, uregulowanych w prawie powszechnym lub partykularnym.

 

III. Członkowie Rady

 • 8. PRE liczy od 3 do 9 członków, w zależności od wielkości parafii. Liczba ta winna być zwiększona w przypadku budowy kościoła lub innych poważnych inwestycji w parafii, bądź dla zachowania własnej tradycji, zgodnie z którą wszystkie miejscowości parafii mają swojego przedstawiciela w Radzie.
 • 9. Członkowie PRE są powoływani na okres 5 lat. Po upływie kadencji mogą być wybrani lub mianowani ponownie, jednak nie więcej niż trzy kolejne kadencje.
 • 10. Członkiem PRE może być wierny pełnoletni, bierzmowany, mający stałe zamieszkanie w parafii, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych, cieszący się dobrą opinią wśród wiernych oraz mający rozeznanie w sprawach gospodarczych.
 • 11. W skład PRE wchodzą wierni wyłonieni w wyborach oraz mianowani przez proboszcza. Liczba członków pochodzących z wyboru powinna stanowić przynajmniej połowę ogólnej liczby.
 • 12. Ta sama osoba może kandydować równocześnie do PRE i do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 • 13. Do PRE nie mogą kandydować pracownicy parafii lub proboszcza.
 • 14. Wskazane jest organizowanie wyborów do PRE łącznie z wyborami do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, według procedury przepisanej w statucie PRD, z uwzględnieniem poniższych przepisów.
 • 15. Na miesiąc przed wyborami proboszcz informuje o możliwości zgłaszania wybieralnych kandydatów na członków PRE. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane w formie pisemnej proboszczowi parafii. Możliwe jest także wyłanianie kandydatów w drodze bezpośredniej konsultacji proboszcza z parafianami, przy okazji wizyty kolędowej, ale to nie może zastąpić ogólnej informacji skierowanej do wszystkich parafian.
 • 16.Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz – wedle roztropnej oceny – może pominąć jakieś zgłoszone nazwisko, jeśli:
 1. Osoba nie spełnia kryteriów określonych w paragrafie 10 niniejszego statutu.
 2. Została zgłoszona znaczna liczba kandydatów. Proboszcz może – celem usprawnienia głosowania – wziąć pod uwagę tylko nazwiska kandydatów zgłaszanych wielokrotnie, tak, aby ogólna liczba kandydatów była ok. 2 razy większa, niż liczba miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów.
 • 17. Lista kandydatów winna być zamknięta na tydzień przed wyborami i wtedy też podana z ambony i wywieszona na tablicy ogłoszeń.
 • 18. Jeśli wybory do PRE odbywają się razem z wyborami do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, należy sporządzić odrębne listy kandydatów. Zgodnie z paragrafem 12 niniejszego statutu, na obydwu listach mogą się powtarzać niektóre nazwiska.
 • 19. W niedzielę, w którą publikuje się listy kandydatów, należy też przygotować stosowną liczbę kart do głosowania (zaleca się opatrzyć karty pieczęcią parafialną), aby wierni mogli je wziąć ze sobą do domów. Karty do PRE i karty do Parafialnej Rady Duszpasterskiej powinny różnić się kolorem.
 • 20. Każdy uprawniony może zagłosować na jednego kandydata. W razie oddania głosu na większą liczbę kandydatów, brany jest pod uwagę tylko pierwszy. Nie bierze się pod uwagę głosów oddanych na osoby spoza listy kandydatów.
 • 21. Karty z zapisanymi nazwiskami kandydatów wierni zwracają do proboszcza zgodnie z ustalonym przez niego trybem. Wskazane jest udostępnienie jakiejś ilości kart do głosowania dla osób, które przez zapomnienie nie przyniosły ich z domu.
 • 22. Proboszcz mianuje swobodnie kilku członków PRE, z zachowaniem przepisu paragrafu 11.
 • 23. Uprawnienia PRE wygasają w momencie wakatu parafii lub zmiany proboszcza.
 • 24. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii, proboszcz ma obowiązek zorganizować wybory i powołać do życia nową PRE, lub potwierdzić umocowanie dotychczasowej.
 • 25. Skład PRE winien zostać przedstawiony do zatwierdzenia dziekanowi w przeciągu dwóch tygodni, zaś w parafiach dziekańskich, ordynariuszowi miejsca w tym samym czasie. Po ukonstytuowaniu się Rady, proboszcz jej skład podaje wiernym.
 • 26. Poszczególni członkowie mają możliwość zrezygnowania z udziału w pracach PRE. W uzasadnionych przypadkach (zob. § 10) mogą też być przez proboszcza wykluczeni z Rady. Proboszcz winien jednak wcześniej porozumieć się w tej sprawie z dziekanem.
 • 27.W przypadkach wymienionych w uprzednim paragrafie, jak też w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka Rady z parafii, należy postąpić w jeden z niżej określonych sposobów:
 1. Jeśli dotyczy to członka PRE pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie wybierają nowego zwykłą większością głosów;
 2. Jeśli natomiast był to członek PRE z nominacji, na jego miejsce nowego mianuje proboszcz.
 • 28. W terminie trzech tygodni od wyborów dziekan ma obowiązek przesłać do Kurii listy członków PRE z terenu swojego dekanatu.

 

 1. Zebrania Rady

 

 • 29. Zwyczajne zebrania PRE winny odbywać się dwa razy w roku. Zwołuje je proboszcz, przekazując informację w ogłoszeniach parafialnych, przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania. Istnieje również możliwość zwołania zebrania nadzwyczajnego, w zależności od aktualnych potrzeb parafii. Zebranie nadzwyczajne może być zwołane z inicjatywy proboszcza, bądź na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków Rady.
 • 30.Podczas pierwszego posiedzenia ma być wybrany sekretarz Rady, którego zadaniem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań. Protokoły powinny być przechowywane w kancelarii parafialnej i udostępnione przy okazji wizytacji kanonicznej oraz wizytacji dziekańskiej.
 • 31. Do ważności uchwał wymagana jest kwalifikowana większość głosów (⅔) przy uczestnictwie przynajmniej 50% wszystkich członków.
 • 32. W sprawach personalnych i innych, określonych przez proboszcza, głosowanie powinno być tajne.
 • 33. Uchwały podjęte bez udziału proboszcza – jako wyłącznego reprezentanta parafii w podejmowaniu czynności prawnych – nie mają mocy.
 • 34. W razie sprzeciwu proboszcza wobec uchwały podjętej zgodnie z paragrafem 31 niniejszego statutu, sprawę należy przedstawić do rozstrzygnięcia Biskupowi Siedleckiemu.
 • 35. Posiedzenia Rady mają charakter niepubliczny, ale o ważniejszych uchwałach proboszcz powinien poinformować parafian. Tam jednak, gdzie uchwały Rady mają charakter wotum i proboszcz zobowiązany jest zwrócić się o zgodę do Biskupa Siedleckiego, należy informację przekazać dopiero po jej uzyskaniu.
 • 36. Członkowie Rady zobowiązani są do dyskrecji, co do przedmiotu obrad.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • 37. Proboszcz przed opuszczeniem parafii winien przygotować wraz z PRE sprawozdanie o stanie ekonomicznym parafii dla swego następcy. Odpis tego sprawozdania dołącza się do protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • 38. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone jedynie decyzją Biskupa Siedleckiego.

 

Zatwierdzam

 

 

                                                                                    Biskup Siedlecki  Zbigniew Kiernikowski

 

 1. dz. 1156/04

Siedlce, dnia 22 grudnia 2004 r.

 

 Brak komentarzy w “Statut Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych w Diecezji Siedleckiej”

Napisz nowy komentarz