Sakrament Chrztu

Sakrament Chrztu:

Chrzest święty to w katolicyzmie sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty.
Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu). W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej mszy i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia.
Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej (jeżeli będzie to niemożliwe ten obowiązek spada na rodziców chrzestnych). Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon, nadzwyczajnym szafarzem chrztu jest każdy człowiek mający pragnienie udzielenia chrztu drugiej osobie w imię Trójcy Świętej. Materią tego sakramentu jest woda, a formą słowa: N. ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Zgłoszenia chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem uroczystości. Rodzice naturalni i chrzestni powinni stosownie wcześniej wziąć udział w czterech katechezach przygotowujących do chrztu św.. Katechezy te w naszej parafii są głoszone przez księdza proboszcza dwa razy w roku w okresie zimowym lub wiosennym przed Wielkanocą i we wrześniu.

Dzieci w wieku szkolnym  czyli od 7 -14 roku życia zanim przyjmą chrzest muszą odbyć katechument w parafii.

Osoby powyżej 14 roku życia do chrztu będą przygotowywane w Diecezjalnym Centrum Formacji Katechumenalnej .

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego:

– odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC
– odpis Aktu Ślubu Kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był w innej parafii.
– świadectwa Moralności rodziców chrzestnych (nazwisko, imię, adres i wiek) wydane w parafii ich zamieszkania przez ich księdza proboszcza lub księdza wikariusza
– jeśli rodzice z dzieckiem mieszkają poza terenem naszej parafii to również potrzebna jest zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania

Rodzice chrzestni:

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej.
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów Świętych, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim, muszą odznaczać się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia).

Rodzice chrzestni mieszkający na terenie naszej diecezji powinni wcześniej wziąć udział w czterech katecheza przygotowujących do chrztu świętego, które są głoszone w parafiach.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być między innymi ci, którzy żyją w związkach niesakramentalnych ( w związkach cywilnych i konkubinatach), młodzież nie uczęszczająca na katechizację w szkole oraz katolicy notorycznie zaniedbujący praktyki religijne lub prowadzące naganne życie pod względem moralnym.  Osoby, które nie spełniają warunków do pełnienia funkcji chrzestnego , nie powinny być również dopuszczane do funkcji świadka przy chrzcie.
Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.
Proszę rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Natomiast młodzież z naszej parafii uczącą się w szkołach ponadgimnazjalnych proszę wcześniej o przyniesienie opinii od katechety uczącego religii. Dopiero po jej otrzymaniu będę mógł daną osobę dopuścić do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.
Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, Ślub).