Sakrament małżeństwa

Sakrament Małżeństwa:

Małżeństwo sakramentalne – sakrament w Kościele katolickim, starokatolickim, prawosławnym oraz anglikańskim (kościoły protestanckie nie uważają małżeństwa za sakrament, choć podkreślają jego świętość).

Tradycyjna teologia katolicka za główny cel małżeństwa uważała zrodzenie i wychowywanie dzieci; za cele drugorzędne uważała wzajemną pomoc oraz zaspokajanie pożądliwości. We współczesnym nauczaniu Kościoła cele drugorzędne zostały dowartościowane, ale Kościół nadal sprzeciwia się stosowania sztucznych środków antykoncepcyjnych na rzecz naturalnego planowania rodziny. Kościół katolicki również sprzeciwia się rozwodom (prawosławni dopuszczają rozwód w przypadku stosunków pozamałżeńskich jednego z małżonków), dopuszczając separację.

Szafarzami są sami małżonkowie. Kapłan (lub diakon) jest tylko świadkiem urzędowym zawarcia sakramentu. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta składają sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości. Nowożeńcy wypowiadają następujące słowa: Ja, N., biorę ciebie. N., za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Po złożeniu sobie przysięgi miłości przez nowożeńców, kapłan oświadcza: «Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela». Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

– świadectwo chrztu (dotyczy to tych, którzy są ochrzczeni poza parafią zamieszkania, świadectwo jest ważne 6 miesięcy),

– świadectwo bierzmowania,

– zaświadczenie z USC (w liczbie 3 egz.) o braku przeszkód z prawa cywilnego przy zawieraniu sakramentu małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi),

– świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej,

– zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński),

– dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości,

– strona owdowiała (jeśli jest) akt zgonu współmałżonka.

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!

Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

Po spisaniu protokołu przedślubnego a przed zawarciem małżeństwa należy:

– uczestniczyć w naukach przedślubnych w Poradni Rodzinnej,

– przeżyć dzień skupienia dla narzeczonych,

– miesiąc przed ślubem przynieść dokumenty z USC (zaświadczenie stwierdzające brak przeszkód według prawa państwowego do zawarcia małżeństwa)
Zaświadczenia te narzeczeni mogą uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego narzeczonej lub narzeczonego po okazaniu tam skróconego odpisu aktu urodzenia i złożeniu stosownych oświadczeń.

– przystąpić do sakramentu pokuty (pierwszy raz po spisaniu protokołu przedślubnego i drugi bezpośrednio przed ślubem),

– przedstawić w kancelarii parafialnej zaświadczenie z Poradni Rodzinnej,

– dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii), z adnotacją o nieistnieniu przeszkód małżeńskich,.

– świadkowie przed ślubem okazują dowód osobisty i zaświadczenie na świadka małżeństwa pobrane od księdza z rodzinnej parafii.

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.