List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY z okazji 39 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę (2019)

26 lipca, 2019

List pasterski Biskupa Siedleckiego  KAZIMIERZA GURDY

 z okazji 39 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę     (2019)   

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Siostry i Bracia!  Zbliża się czas, w którym w szczególny sposób będziemy wołać do Boga – Abba Ojcze. Jest to czas naszej diecezjalnej pielgrzymki do Matki Bożej, czczonej w cudownym obrazie na Jasnej Górze w Częstochowie. Już w najbliższych dniach z różnych części diecezji, najpierw – 31 lipca z Włodawy, a następnie 1 sierpnia z Białej Podlaskiej i 2 sierpnia z Siedlec – po raz 39 wyruszą grupy pielgrzymów, aby 14 sierpnia o poranku wejść do kaplicy jasnogórskiej, oddać cześć Matce Najświętszej oraz przedstawić Jej podziękowania i prośby. Cieszę się z tymi, którzy już zdecydowali o udziale w pielgrzymce i zgłosili się do swoich grup. Mam nadzieję, że osoby, które są w trakcie podejmowania decyzji, podejmą ją na tak. Ufam również, że ci wszyscy, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce fizycznie będą wspierać pielgrzymów duchowo, bo przecież pielgrzymka diecezjalna jest naszą wspólną sprawą.   Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „W mocy Ducha Świętego”. W czasie kolejnych dni pątnicy będą rozważać tajemnicę obecności w Kościele Ducha Świętego. Ten Boży Duch został dany Kościołowi w dniu Pięćdziesiątnicy i każdy z uczniów Jezusa otrzymuje Go w sakramencie chrztu świętego i sakramencie bierzmowania. Jest On największym darem, jakim Ojciec Niebieski może obdarować tych, którzy stali się Jego dziećmi przez zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy mocni w wypełnianiu naszego życiowego powołania, jesteśmy mocni w trwaniu na drodze zbawienia. Duch Święty umacnia bowiem naszą wiarę oraz pozwala nam trwać w prawdzie i dobru. Drodzy Bracia i Siostry! W mocy Ducha Świętego możemy również wołać do Boga Abba Ojcze i zanosić do Niego nasze uwielbienie oraz prośby. Słowem Abba rozpoczyna się Modlitwa Pańska, której nauczył nas sam Jezus. Jest to modlitwa najpiękniejsza, najdoskonalsza, zawierająca wszystko to, o co mamy zwracać się do Boga. Tę modlitwę znamy wszyscy i codziennie powtarzamy jej słowa. Prosimy w niej Boga, aby On był uwielbiony w świecie, by Jego imię było szanowane przez wszystkich, by spełniała się w świecie i w naszym życiu Jego wola, którą jest nasze zbawienie i realizacja dobra, jakie On określił. Wreszcie modlimy się, aby zapanowało wszędzie Jego królestwo sprawiedliwości i pokoju. 

Napełnieni Bożym Duchem prosimy również Ojca Niebieskiego, aby nie brakowało nam powszedniego chleba; chleba, który potrzebny jest dla podtrzymania naszego życia fizycznego, ale także, by nie brakowało nam tego chleba, który konieczny jest dla naszego życia duchowego, a którym jest Ciało Chrystusa, pokarm dający życie wieczne. Wołamy też do Ojca w niebie, aby nas zachował od grzechu i aby dał nam zdolność przebaczenia tym, którzy przeciw nam zawinili, pamiętając zawsze, że Bóg jest pełen miłosierdzia. Prawdę o tym Bożym miłosierdziu ukazuje nam pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. Widzimy w nim Abrahama wstawiającego się do Boga za Sodomą i Gomorą. Abraham pragnął uratować te miasta ze względu na sprawiedliwych, którzy by się w nich znaleźli. Na początku prosi on, by Bóg zachował te miasta ze względu na pięćdziesięciu sprawiedliwych. Potem ta liczba sprawiedliwych zmniejsza się i dochodzi ostatecznie do dziesięciu. Bóg był gotów zachować je dla tych dziesięciu.  Drodzy Siostry i Bracia! Treści modlitwy „Ojcze nasz” zawarte są we wszystkich modlitwach, jakie zanosimy do Boga. Zawarte są zarówno w modlitwach liturgicznych, jak i w modlitwach zanoszonych przez ojców i matki za swe dzieci, w modlitwach dzieci i młodzieży, w modlitwach chorych oraz tych wszystkich, którzy pogubili się w życiu i poszukują drogi wyjścia z trudnej sytuacji. Boży Duch, który został nam dany, wspomaga nas w naszej modlitwie. Bo nawet wówczas, gdy nie potrafimy wyrazić naszych próśb, sam Boży Duch zanosi je do Ojca prosząc o to, co jest nam najbardziej potrzebne.  Jezus ukazuje nam w dzisiejszej Ewangelii, że nasza modlitwa jest wysłuchana. „Ja wam powiadam: Proście a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, to prosi otrzymuje; kto szuka znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone”. Żadna zatem modlitwa nie zostaje niewysłuchana. Myślę, że mogą to potwierdzić pątnicy zdążający na Jasną Górę w poprzednich pielgrzymkach, których intencje i prośby, jakie nieśli w swym sercu, zostały wysłuchane. Modlitwy nasze są wysłuchane, bo zanosimy je przez jedynego sprawiedliwego, przez Jezusa Chrystusa, Syna Maryi i prosimy o Jej orędownictwo. Postępujemy w duchu prośby Abrahama, który chciał uratować miasta Sodomę i Gomorę ze względu na sprawiedliwych, którzy by w nich byli. Jedynym sprawiedliwym wobec Boga jest Jezus Chrystus. Sprawiedliwymi stali się w Chrystusie i dzięki Niemu, nasi święci i błogosławieni wraz z Maryją, Jego Matką. Ze względu na Niego, ze względu na naszych świętych i błogosławionych może zostać ocalony człowiek i świat. Modlitwa nasza zostaje wysłuchana nie ze względu na naszą doskonałość, ale ze względu na Jezusa Chrystusa, jedynego sprawiedliwego przed Bogiem.  Pielgrzymka jest nieustannym wołaniem do Ojca Niebieskiego, jest zanoszeniem naszych próśb wyrażanych przez słowa i potwierdzanych przez podjęte praktyki pokutne. Każdy z pielgrzymów niesie w swym sercu modlitwę dziękczynną i błagalną, zanosi ją osobiście i wspólnotowo. Chciałbym, Drodzy Siostry i Bracia, abyście wyruszając na pielgrzymi szlak modlili się za Kościół w Polsce, a szczególnie za naszą diecezję. Proście, by Kościół pozostał wierny Bogu i swojej zbawczej misji, pomimo tak wielu dokonywanych w ostatnim czasie aktów bezczeszczenia, wyśmiewania i znieważania tego, co dla nas wierzących jest święte, w tym liturgii Mszy świętej i wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. 

Módlcie się także o świętość naszych rodzin. One są fundamentem naszego życia w Kościele i w społeczeństwie. To wierzący rodzice mają obowiązek zdobyć się na odwagę obrony swych dzieci przed ideologią gender, propagowaną przez LGBT. Od rodzin, od świętości ojców i matek, zależy przyszłość Kościoła i Ojczyzny.  Bardzo proszę także pielgrzymów i wszystkich wiernych naszej diecezji  o modlitwę o nowego biskupa pomocniczego naszej diecezji. Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za dar osoby Księdza Biskupa Piotra Sawczuka, który 19 lipca br. rozpoczął pasterską posługę w diecezji drohiczyńskiej. Potrzeba, by spośród księży naszej diecezji został wybrany jego następca. Prośmy Pana Boga, aby był to ksiądz pełen wiary i Ducha Świętego, cieszący się szacunkiem pośród duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.  Pamiętajmy w modlitwach o księżach, zarówno tych, którzy towarzyszą nam w naszej pielgrzymce, jak i wszystkich, którzy pozostali w parafiach, by zapewnić duszpasterską opiekę wiernym. Szczególnie polecam Waszej modlitwie księży chorych i starszych. Prośmy Pana Boga, aby wszyscy pełniący kapłańską posługę w naszej diecezji pełnili ją według woli Tego, który ich do kapłaństwa powołał i darem kapłaństwa obdarzył.  Nie zapominajmy o modlitwie w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Seminaria diecezjalne i zakonne oraz domy formacyjne zakonów żeńskich oczekują na kandydatów i kandydatki. Zapewne w pielgrzymce bierze udział wielu młodych ludzi, którzy podejmują ważne decyzje w swym życiu. Niech nasza modlitwa pozwoli im odkryć wolę Boga i doda odwagi do podjęcia właściwej decyzji. Nasze diecezjalne seminarium czeka na kandydatów.  Niech te intencje podejmą również pielgrzymi duchowi, którzy w dniach pielgrzymki będą gromadzić się w kościołach parafialnych na jasnogórskim apelu. Wszystkich wiernych zachęcam, by w czasie trwania Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę modlić się na różańcu, rozważając choćby tylko jedną tajemnicę. Niech Boży Duch, który został nam dany, stanie się naszą mocą i naszą mądrością. Wszystkim, którzy wyruszą w tym roku na pielgrzymi szlak oraz duchowym pielgrzymom, zawierzając ich trud Pani Jasnogórskiej, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.             

                             BISKUP SIEDLECKI

+ Kazimierz Gurda  

L.dz. 820/2019 Siedlce, dnia 24 lipca 2019 r. 

List pasterski należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej, w niedzielę 28 lipca br.

W związku z niedzielą radiową powyższy list proszę sobie indywidualnie przeczytać. Ks. ProboszczBrak komentarzy w “List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY z okazji 39 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę (2019)”

Napisz nowy komentarz