Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego

25 stycznia, 2014

Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania
Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego
(przyjęte na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski dnia 9 marca 2005 r.)
Od dnia 25 lutego 2004 r. w Polsce obowiązuje nowe wydanie Ogólnego wprowadzenia do Mszału
Rzymskiego. Ukazanie się tego dokumentu jest okazją do przypomnienia niektórych zaleceń Kościoła na
temat uczestnictwa we Mszy świętej. Papież Jan Paweł II pisze w liście apostolskim Mane nobiscum,
Domine: „Konkretnym zobowiązaniem na ten Rok Eucharystii, mogłoby być dokładne przestudiowanie przez
każda wspólnotę parafialną Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego”.
Biskupi przekazują niniejsze Wskazania księżom i wiernym świeckim w trosce o godne i zgodŹne z
przepisami Kościoła sprawowanie Najświętszej Eucharystii. Jest ona dla nas źródłem i szczytem całego
życia. Została nam powierzona przez Chrystusa nie jako jeden z wielu darów, lecz „jako dar największy”
(Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia nr 11). Dlatego z wiarą i miłością zbliżamy się do ołtarza
Pańskiego.
Uczestnictwo w Najświętszej Eucharystii
1. „Celebracja Eucharystii jest czynnością Chrystusa i Kościoła, czyli świętego ludu zjednoczonego i
zorganizowanego pod zwierzchnictwem biskupa. Należy ona do całego Ciała Kościoła, ujawnia je i na nie
oddziałuje; poszczególnych zaś jego członków dotyczy w różny sposób, zależnie od zróżnicowania stanów,
funkcji i aktualnego uczestnictwa. W ten sposób lud chrześcijański, >rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo,
lud święty, naród nabyty< ujawnia swoją zwartą i hierarchiczną strukturę. Wszyscy więc, czy to wyświęceni szafarze czy to świeccy wierni, pełniący swój urząd posługi lub swoją funkcję, winni wykonywać tylko to wszystko, co do nich należy" (OWMR 91). Przygotowanie do Eucharystii 2. W Wielki Czwartek Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: "Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć" (Łk 22, 8). Kościół to polecenie Pana zawsze odnosił do siebie. Dziś również wymaga, aby "każdą celebrację liturgiczną starannie przygotować przy zgodnym współudziale wszystkich zainteresowanych oraz przy użyciu mszału i innych ksiąg liturgicznych, tak co do strony obrzędowej, jak i spraw duszpasterskich czy muzyki" (OWMR 111). Pośród tych działań szczególne znaczenie posiada przygotowanie serc, które "jest wspólnym dziełem Ducha Świętego i zgromadzenia, a szczególnie pełniących funkcje wynikające ze święceń (ministri)" (KKK 1098). 3. Wszyscy udający się na sprawowanie Eucharystii powinni się do niej przygotować przez post i modlitwę,
przez pojednanie z Bogiem i braćmi, a także przez rozważanie słowa Bożego i przygotowanie daru
ofiarnego.
Trzeba gorliwie wypełniać polecenie Pana: „Jeśli przyniesiesz swój dar przed ołtarz i wspomnisz,
że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem i najpierw idź i pojednaj się z bratem
swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj” (Mt 5, 24).
4. Należy dbać o odpowiedni dobór śpiewów na poszczególne części Mszy świętej. Odpowiednie pieśni
znajdują się w zatwierdzonych śpiewnikach liturgicznych. Wśród śpiewów mszalnych do najważniejszych
należą pieśni na wejście i Komunię, które zastępują antyfony podane w formularzu. Powinny być tak staranie
dobrane, aby nawiązywały do myśli zawartej w antyfonie i zgadzały się z przeżywaną tajemnicą. „Wśród
cieszących się równym szacunkiem rodzajów śpiewu pierwsze miejsce winien zajmować śpiew gregoriański
jako własny śpiew liturgii rzymskiej. Nie są bynajmniej wykluczone inne rodzaje muzyki, zwłaszcza
wielogłosowa, byleby odpowiadały duchowi czynności liturgicznej i sprzyjały uczestnictwu wszystkich
wiernych” (OWMR 41). Warunków tych nie spełniają piosenki religijne, dlatego nie można ich śpiewać w
czasie liturgii.
5. Aby celebrowanie Eucharystii było czytelnym znakiem godnie sprawowanym, bardzo ważne jest właściwe
urządzenie przestrzeni sakralnej, zwłaszcza prezbiterium. (Jest tak wówczas, gdy podkreślona jest centralna
rola ołtarza, przy którym sprawuje się Mszę świętą; stół słowa Bożego, czyli ambona, nie jest pulpitem
przenośnym; a miejsce przewodniczenia, uwydatniające funkcję przewodniczącego zgromadzenia, istnieje
na stałe i jest odpowiednio wyeksponowane). Ołtarz należy umieścić w prezbiterium na stałe w takim miejscu
„by rzeczywiście stanowił ośrodek, ku któremu spontanicznie zwracać się będzie uwaga całego
zgromadzenia wiernych” (OWMR 299). Na ołtarzu lub obok niego należy umieścić krzyż z wizerunkiem
Chrystusa ukrzyżowanego (zob. OWMR 308). Należy zadbać o właściwe miejsce i wygląd ambony stołu
słowa Bożego, która nie może być jedynie zwykłym przenośnym pulpitem (zob. OWMR 309). Podobnie
należy dowartościować miejsce przewodniczenia, które powinno być stałe i odpowiednio wyeksponowane.
W tym względzie należy przestrzegać dokładnie normy podane w V rozdziale OWMR.

6. „Należy również zachować w odpowiednim czasie pełne czci milczenie. Jego natura zależy od czasu, w
jakim jest przewidziane w poszczególnych obrzędach. W akcie pokuty i po wezwaniu do modlitwy wierni
skupiają się w sobie; po czytaniu lub homilii krótko rozważają to, co usłyszeli; po Komunii świętej zaś
wychwalają Boga w sercu i modlą się do Niego. Godne pochwały jest zachowanie milczenia w kościele, w
zakrystii i w przylegających do niej pomieszczeniach już przed rozpoczęciem celebracji, aby wszyscy
pobożnie i godnie przygotowali się do sprawowania świętych czynności
” (OWMR 45).
7. Sprawowanie Eucharystii powinno się odznaczać godnością i pięknem, gdyż jest ona celebracją
paschalnego misterium Chrystusa. „Kościół nigdy nie uległ pokusie zbanalizowania tej Ťzażyłościť ze swym
Oblubieńcem i nie zapominał, iż to On jest także jego Panem, a Ťucztať pozostaje zawsze ucztą ofiarną,
naznaczoną krwią przelaną na Golgocie” (Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia nr 48). Wyrazem
miłości do Chrystusa i szacunku dla świętych obrzędów jest także troska o czystość i piękno kościoła,
odpowiednie miejsca dla celebransa i usługujących, używanie godnych szat i naczyń liturgicznych, a także
stosowny strój uczestników liturgii.
Obrzędy wstępne
8. W procesji wejścia można nieść kadzidło, krzyż, świece oraz Ewangeliarz. Niosący Ewangeliarz
bezpośrednio poprzedza celebransa i koncelebransów (zob. OWMR 120 i 172). Nie niesie się innych ksiąg
ani przedmiotów. „Po przyjściu do ołtarza kapłan i usługujący wykonują głęboki ukłon” (OWMR 122). Jeśli w
prezbiterium znajduje się tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, po dojściu do ołtarza przyklękają
wszyscy, z wyjątkiem osób niosących znaki przypominające o obecności Pana. Niosący krzyż, świece i
EwanŹgeliarz po dojściu do ołtarza czynią skłon głową i ustawiają lub kładą niesione przedmioty na
wyznaczonym miejscu. Podobnie czynią niosący kadzielnicę i łódkę.
9. Po liturgicznym pozdrowieniu kapłan z miejsca przewodniczenia, względnie diakon lub osoba świecka z
miejsca wyznaczonego dla komentatora (zob. OWMR 50 i 124) wprowadza wiernych w tematykę i charakter
celebracji, która się rozpoczyna. Wprowadzenie to powinno być jasne i bardzo krótkie, aby nie zakłócać
rytmu celebracji.
10. Kapłan wzywa do aktu pokuty. Po tym wezwaniu następuje obowiązkowa chwila ciszy. Ordo Missae
przewiduje cztery formy aktu pokuty. Należy posługiwać się każdą z nich w sposób opisany w mszale. W 3.
formie aktu pokutnego, na wzór propozycji podanych w mszale kapłan może układać inne, podobne i może
ich wykonanie powierzyć lektorowi lub kantorowi, zwłaszcza gdy są śpiewane. W niedzielę, zwłaszcza w
okresie wielkanocnym, zaleca się aspersję, jako formę aktu pokuty. Nie można zastępować aktu pokuty
dowolnymi modlitwami lub śpiewami.

Liturgia słowa
11. „Liturgię słowa należy sprawować tak, aby sprzyjała medytacji. Dlatego trzeba unikać jakiegokolwiek
pośpiechu, który utrudniałby skupienie. Stosowne są w niej także odpowiednie do poziomu zgromadzenia
krótkie chwile milczenia, w których wierni pod wpływem Ducha Świętego mogliby przyjąć słowo sercem i
przygotować na nie odpowiedź przez modlitwę. Te chwile ciszy można z pożytkiem zachować np. przed
samym rozpoczęciem Liturgii słowa, po pierwszym i drugim czytaniu oraz po homilii”
(OWMR 56).
12. Kapłan przewodniczący lub odpowiedni komentator w krótkich słowach może przed czytaniami
wprowadzić wiernych do liturgii słowa (zob. OWMR 31, 105 b). Miejscem wykonywania czytań jest ambona.
Godność słowa Bożego wymaga, aby czytający posługiwał się zawsze Lekcjonarzem mszalnym, a nie kartką
z tekstem czytania.

13. Wykonywanie czytań poprzedzających Ewangelię należy do lektorów. Wspólnota powinna
przygotowywać do tej funkcji zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Z zasady czytania powinni wykonywać
dorośli, także we Mszach z udziałem dzieci.
Po odczytaniu pierwszego lub drugiego czytania lektor w czasie
wypowiadania aklamacji: Oto słowo Boże nie unosi lekcjonarza i nie ukazuje go wiernym.
14. Psalm responsoryjny, który następuje po pierwszym czytaniu, powinien być śpiewany cały lub
przynajmniej jego refren. Psałterzysta, czyli kantor psalmu, stojąc na ambonie, wykonuje wersety psalmu,
podczas gdy całe zgromadzenie siedzi i słucha oraz uczestniczy w śpiewie refrenu. Psalm może wykonywać
mężczyzna lub kobieta. Jest to proklamacja słowa Bożego co czyni jedna osoba więc nie należy tego
śpiewu powierzać scholi ani chórowi.
„Czytań ani psalmu responsoryjnego, w których zawiera się słowo
Boże, nie wolno zastępować innymi tekstami, nie biblijnymi” (OWMR 57).
15. Aklamacja przed Ewangelią „stanowi samodzielny obrzęd, przez który zgromadzenie przyjmuje i
pozdrawia Pana mającego doń przemawiać oraz śpiewem wyznaje wiarę” (OWMR 62). Nie jest ona
głoszeniem słowa Bożego do zgromadzonych wiernych, lecz radosnym śpiewem wspólnoty skierowanym do
Chrystusa. Powinna więc wykonywać ją schola lub kantor albo organista, włączając w śpiew całe
zgromadzenie. „Jeśli nie śpiewa się Alleluja lub wersetu przed Ewangelią, można je opuścić” (OWMR 63 c).
16. Jeżeli Mszy świętej przewodniczy biskup, a nie ma diakona, jeden z prezbiteŹrów koncelebransów
mający wygłosić Ewangelię prosi biskupa o błogosławieństwo. „Podczas koncelebracji, której przewodniczy
prezbiter, koncelebrans mający pod nieobecność diakona głosić Ewangelię nie prosi głównego celebransa o
błogosławieństwo ani go nie otrzymuje” (OWMR 212).
17. Po odśpiewaniu aklamacji przed Ewangelią „uczestnicy zwracają się w stronę ambony, okazując
szczególną cześć dla Ewangelii Chrystusa” (O
WMR 133). Czytający Ewangelię czyni znak krzyża na
księdze. Gdy kapłan czyni znak krzyża na czole, ustach i piersiach mówiąc: Słowa Ewangelii według
świętego N., wszyscy zgromadzeni czynią podobnie. Wykonują potrójny znak krzyża, a następnie
wypowiadają aklamację: Chwała Tobie, Panie
(zob. OWMR 134).
18. Proklamujący Ewangelię, po jej odczytaniu, nie unosi Ewangeliarza i nie ukazuje go wiernym w czasie
wypowiadania aklamacji: Oto słowo Pańskie. Słowo zostało wygłoszone i żyje teraz w ludzkich sercach.
19. Po proklamacji Ewangelii można odśpiewać: Alleluja lub: Chwała Tobie, słowo Boże. Taki śpiew zaleca
się w uroczystych celebracjach. Nie śpiewa się wtedy wersetu z Pisma Świętego, lecz samą aklamację.
20. „Kiedy diakon posługuje biskupowi, zanosi mu księgę do ucałowania albo sam ją całuje, mówiąc cicho:
Niech słowa Ewangelii itd. Podczas bardziej uroczystych celebracji biskup zależnie od uznania błogosławi
lud księgą Ewangelii” (OWMR 175).
21. Po odczytaniu Ewangelii Ewangeliarz można zanieść na stosowne i godne miejsce (zob. OWMR 175, a
także 117 i 139 oraz 306).
22. Tam, gdzie zachował się zwyczaj śpiewania pieśni do Ducha Świętego przed czytaniami lub przed
homilią, można ją wykonać właśnie w tym miejscu liturgii słowa. Tam, gdzie nie było takiego zwyczaju, nie
należy wprowadzać śpiewu pieśni do Ducha Świętego przed homilią.
23. „Homilia, będąca częścią liturgii, jest bardzo zalecana: stanowi bowiem poŹkarm konieczny dla
podtrzymania chrześcijańskiego życia” (OWMR 65). „Homilię winien z zasady głosić kapłan celebrujący.
Może on ją zlecić kapłanowi koncelebrującemu lub niekiedy, zależnie od okoliczności, także diakonowi,
nigdy zaś osobie świeckiej. W szczególnych przypadkach i ze słusznej przyczyny homilię może wygłosić
także biskup lub prezbiter, który uczestniczy w celebracji, choć nie może koncelebrować” (OWMR 66).
24. Zachowujemy tradycyjną formę wyznania wiary w niedziele i uroczystości. Jest nią symbol nicejsko
konstantynopolitański. Zgodnie z nowym Missale Romanum: „W miejsce symbolu nicejsko
konstantynopolitańskiego, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu i w okresie wielkanocnym, można użyć
symbolu chrzcielnego Kościoła Rzymskiego zwanego Składem Apostolskim” (Ordo Missae nr 19). Zaleca
się, by w większe uroczystości wyznanie wiary było śpiewane.
25. W czasie wyznania wiary wszyscy głęboko się pochylają na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął
ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” względnie „który się począł z Ducha Świętego, narodził się z
Maryi Panny”.
Klękają zaś na te słowa w uroczystość Zwiastowania i Narodzenia Pańskiego (zob. OWMR
137).
26. Przewodniczący celebracji z miejsca przewodniczenia rozpoczyna i kończy modlitwę powszechną (zob.
OWMR 71 i 108). Odczytywanie wezwań tej modlitwy nie należy do kapłana. Wezwania wygłasza diakon lub
kantor, lub lektor, lub inny wierny świecki. Może to czynić z ambony lub z innego odpowiedniego miejsca.
Wezwania te winny być nieliczne, ułożone w duchu mądrej wolności, zwięzłe i wyrażające błagania całej
wspólnoty. Ma ich być przynajmniej cztery, a najwyżej sześć. W modlitwie powszechnej należy uwzględnić
następujące intencje: za Kościół, za rządzących i o zbawienie całego świata, za doświadczonych
trudnościami i za miejscową wspólnotę (zob. OWMR 70).
Przygotowanie darów
27. „Po zakończeniu modlitwy powszechnej wszyscy siadają i rozpoczyna się śpiew na przygotowanie
darów. Akolita albo inny świecki ministrant umieszcza na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i mszał”
(OWMR 139). Czynności związanych z przygotowaniem darów oraz umieszczenie na ołtarzu wszystkiego,
co potrzeba, nie wolno rozpocząć przed zakończeniem modlitwy powszechnej. Po przygotowaniu ołtarza
przynoszone są dary chleba i wina. Zaleca się, aby te owoce ziemi i pracy człowieka, wyrażające ludzki
udział w ofierze Chrystusa, były przynoszone w sposób uroczysty, w procesji. Do ołtarza można także
przynosić dary na potrzeby ubogich lub kościoła. W czasie całego obrzędu przygotowania darów (łącznie z
procesją) wierni siedzą do wezwania „Módlcie się …” wyłącznie i wykonują odpowiednio dobrany śpiew (zob.
OWMR 74, 139), jeśli używa się kadzidła, wierni wstają na okadzenie kapłana.
28. „Chleb i wino stają się poniekąd symbolem wszystkiego, co zgromadzenie eucharystyczne przynosi od
siebie w darze Bogu i co ofiaruje w duchu” (Jan Paweł II, List o tajemnicy i kulcie Eucharystii nr 9). W
procesji należy przynosić dary wyrażające jednocześnie duchowe ofiary człowieka. Taką funkcję spełniają
przede wszystkim dary chleba i wina przeznaczone do konsekracji. „Natura znaku domaga się tego, by
materia służąca do sprawowania Eucharystii miała wygląd pokarmu. Wynika stąd, że chleb eucharystyczny,
jakkolwiek niekwaszony i w formie tradycyjnej, powinien być tak przyrządzony, aby kapłan w czasie Mszy z
ludem mógł rzeczywiście przełamać Hostię na kilka części i rozdzielić przynajmniej niektórym wiernym. Nie
wyklucza się jednak małych hostii, gdy wymaga tego większa liczba przyjmujących Komunię świętą lub inne
racje duszpasterskie” (OWMR 321).
„Chrześcijanie od początku przynoszą na Eucharystię, wraz z chlebem i winem, dary, które mają być
rozdane potrzebującym. Ten zwyczaj kolekty, zawsze aktualny, czerpie z przykładu Chrystusa, który stał się
ubogi, aby nas ubogacić: >Kogo stać na to, a ma dobrą wolę, ofiarowuje datki, jakie chce i może, po czym
całą zbiórkę składa się na ręce przełożonego. Roztacza on opiekę nad sierotami, wdowami, chorymi lub też
cierpiącymi niedostatek z innego powodu, a także nad więźniami oraz przebywającymi w gminie, jednym
słowem spieszy z pomocą wszystkim potrzebującym<" (KKK 1351). Dary materialne składa się w odpowiednim miejscu obok stołu eucharystycznego
(zob. OWMR 73).
29. W przygotowywaniu darów i przynoszeniu ich w procesji do ołtarza należy zachować następujące
zasady:
Naczynia z chlebem i ampułki z winem i wodą należy przed Mszą świętą przygotować w odpoŹwiednim
miejscu kościoła. Wyznaczone osoby przynoszą je w czasie obrzędu przygotowania darów i wręczają
kapłanowi. On je przyjmuje i przy ołtarzu przedstawia Bogu w modlitwie.
Jeśli oprócz chleba i wina niesie się także dary na potrzeby biednych lub kościoła, należy je nieść na
początku procesji. Na końcu idą osoby niosące chleb i wino.
Dary pieniężne powinno się zbierać tylko w czasie przygotowania darów. Nie należy rozpoczynać zbierania
wcześniej, ani też przedłużać na czas Modlitwy eucharystycznej, a więc trzeba je zakończyć przed prefacją.

W niektórych przypadkach konieczne jest wyznaczenie do tej funkcji więcej osób. Tej składki nie powinien
zbierać kapłan przewodniczący celebracji.
Modlitwa eucharystyczna
30. Przed prefacją, nigdy zaś w czasie samej prefacji, kapłan w krótkich słowach może wprowadzić wiernych
do Modlitwy eucharystycznej. Zaleca się śpiew aklamacji Święty (zob. OWMR, 79 b).
31. Należy zgodnie z przepisami korzystać ze wszystkich Modlitw eucharystycznych, a także aklamacji po
przeistoczeniu znajdujących się w Mszale Rzymskim (por. OWMR nr 365). „Nie wolno przełamywać Hostii
podczas słów konsekracyjnych” (Instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 55). Imię biskupa należy
wymieniać według wskazań zawartych w Mszale przed Pierwszą Modlitwą eucharystyczną oraz w OWMR
149. Nie wolno wymieniać osób, które nie mają święceń biskupich.
Obrzędy Komunii świętej
32. Modlitwę Ojcze nasz z rękami rozłożonymi odmawiają tylko kapłani celebrujący i koncelebrujący.
33. Znakiem pokoju jest ukłon w stronę najbliżej stojących uczestników Mszy świętej lub podanie im ręki.
Ten gest wykonuje się w milczeniu lub wypowiada słowa: Pokój Pański niech zawsze będzie z tobą albo:
Pokój z tobą, na co przyjmujący odpowiada: Amen. Należy jednak zachować jednolitość znaku w danym
zgromadzeniu (zob. OWMR 42). Nie wolno używać formuły: Pokój nam wszystkim. Kapłan może przekazać
znak pokoju usługującym, zawsze jednak pozostaje w prezbiterium, aby nie zakłócać celebracji. Niech
uczyni podobnie, to znaczy pozostanie w prezbiterium, jeśli dla słusznej przyczyny pragnie przekazać znak
pokoju niektórym wiernym. Wypada, aby każdy z umiarem przekazywał znak pokoju osobom najbliżej
stojącym (zob. OWMR 82 i 154).
34. Po zakończeniu śpiewu: Baranku Boży należy zachować chwilę ciszy na indywidualną modlitwę.
„Modlitwą odmawianą po cichu kapłan przygotowuje się do owocnego przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa.
Wierni czynią to samo, modląc się w milczeniu”
(OWMR 84). Na słowa: Oto Baranek Boży i następujący po
nim akt pokory kapłan ukazuje Hostię trzymając ją albo nad pateną albo nad kielichem (zob. tamże).
35. „Zgodnie z tym, co oznacza Eucharystia, jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko spełniają wymagane
warunki, przyjmowali Komunię, gdy uczestniczą we Mszy świętej” (KKK 1388, przypis do tego punktu
zaznacza: „W tym samym dniu wierni mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię najwyżej drugi raz tylko wtedy,
kiedy po raz wtóry uczestniczą w całej Mszy św.”). Należy budzić w sercach wiernych głód chleba
eucharystycznego i pragnienie trwania w zjednoczeniu z Jezusem w codziennym życiu.

36. „Jest bardzo pożądane, aby wierni podobnie jak kapłan, który jest do tego zobowiązany, przyjmowali
Ciało Pańskie z hostii konsekrowanych w czasie danej Mszy świętej, a w przewidzianych przypadkach
przystępowali do kielicha. Dzięki temu Komunia święta ukaże się także przez znaki jako uczestnictwo w
aktualnie sprawowanej Ofierze” (OWMR 85). Do Mszy świętej można używać jednej większej i głębszej
pateny, na której konsekruje się hostię dla kapłana i komunikanty dla wiernych. Gdy rozdających Komunię
świętą jest więcej i biorą puszki z tabernakulum, powinni w czasie śpiewu: Baranku Boży przynieść naczynia
z konsekrowanymi PostaŹciami na ołtarz i stamtąd je wziąć po modlitwie: Panie, nie jestem godzien, by iść
rozdawać Komunię świętą.
37. „Kiedy kapłan przyjmuje Najświętszy Sakrament, rozpoczyna się śpiew na Komunię… Trzeba zadbać o
to, aby i śpiewacy mogli dogodnie przystąpić do Komunii świętej” (OWMR nr 86). Powinni to uczynić w
czasie Mszy świętej, a nie po jej zakończeniu.
38. Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii świętej (zob. OWMR 44, 86 i 160). Ciało Pana
jest bowiem pokarmem na drodze do życia wiecznego. Komunię świętą można przyjąć w postawie klęczącej
lub stojącej. Postawę stojącą należy zachować zawsze, gdy Komunii świętej udziela się pod obiema
postaciami. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon ciała lub
przyklękają na jedno kolano.

39. Zgodnie z OWMR 387 biskup diecezjalny powinien określić przepisy dotyczące udzielania Komunii
świętej pod obiema postaciami na terenie jego diecezji.
40. Komunii świętej udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś prosi o Komunię na
rękę przez gest wyciągniętych dłoni, należy mu w taki sposób jej udzielić. Przyjmujący winien spożyć Ciało
Pańskie wobec szafarza. Wierni przystępujący do Komunii świętej nie mogą sami brać konsekrowanego
Chleba ani Kielicha Krwi Pańskiej (zob. OWMR 160). Nie wolno im też podawać na rękę Hostii zanurzonej
we Krwi Pańskiej.
41. Po Komunii świętej puryfikuje się z boku ołtarza albo przy kredensie patenę, kielich lub puszkę. Obrzędu
tego nie należy przedłużać. „Jeżeli naczynia zostały oczyszczone przy ołtarzu, ministrant odnosi je na
kredens. Można jednak naczynia do puryfikacji, zwłaszcza gdy jest ich wiele, pozostawić odpowiednio
nakryte na ołtarzu lub na kredensie na rozłożonym korporale, a po Mszy świętej, gdy lud zostanie odesłany,
dokonać oczyszczenia” (OWMR 163, por. 183 i 192).Brak komentarzy w “Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego”

Napisz nowy komentarz