ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii- fragment

11 sierpnia, 2020

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – fragment

§24.1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa wart.40ust.1 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568, 695 i1087), ust i nosa:

1 ) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4ust.1pkt14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa wart.5ust.1pkt1lit. a ustawy z dnia 21grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samo-chodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 a)na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b)na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art.3ust.2 ustawy z dnia 24czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z2020r. poz.532 i568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania

– chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5m od przebywających w tych miejscach osób,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.Brak komentarzy w “ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii- fragment”

Napisz nowy komentarz