Pacierz.

18 lutego, 2019

Obecna wersja pacierza. (Przypomnienie)

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie:/ święć się imię Twoje,/ przyjdź Królestwo Twoje,/ bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi./Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj/ i odpuść nam nasze winy,/ jako i my odpuszczamy naszym winowajcom./ I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen./

Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,/ błogosławionaś, Ty, między niewiastami/ i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus./                                Święta Maryjo, Matko Boża,/ módl się za nami grzesznymi/ teraz i w godzinę śmierci naszej.  Amen./

Skład Apostolski
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,/ Stworzyciela nieba i ziemi./ I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,/który się począł z Ducha Świętego,/narodził się z Maryi Panny,/ umęczon pod Ponckim Piłatem, /ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,/ zstąpił do piekieł, /trzeciego dnia zmartwychwstał, /wstąpił na niebiosa,/ siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego,/ stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych./ Wierzę w Ducha Świętego, / święty Kościół powszechny,/ świętych obcowanie,/ grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen/

 Dziesięć Przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości
Będziesz miłował Pana Boga swego,/ Z całego serca swego,/Całej duszy swojej,/

A bliźniego swego,/jak siebie samego./

Pięć przykazań kościelnych:
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie wielkiego postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5.  Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6.  Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem Sakramentów Świętych
1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3.Najświętszy sakrament 4. Pokuta 5. Namaszczenie chorych 6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo

Warunki sakramentu pokuty
1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy 3. Postanowienie poprawy                 4. Spowiedź szczera 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Trzy cnoty Boskie:
1. Wiara 2. Nadzieja 3. Miłość

Akt wiary:

Wierzę w Ciebie Boże żywy

W Trójcy jedyny prawdziwy

Wierzę coś objawił Boże

Twe Słowo mylić nie może

Akt nadziei:

Ufam Tobie boś Ty wierny

Wszechmogący miłosierny

Dasz mi grzechów odpuszczenie

Łaskę i wieczne zbawienie

Akt miłości:

Boże choć Cię nie pojmuje

Jednak nad wszystko miłuję

Nad wszystko co jest stworzone

Boś Ty dobro nieskończone

Akt żalu:

Ach żałuje za me złości

Jedynie dla Twej miłości

Bądź miłościw mnie grzesznemu

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu

Uczynki miłosierne względem duszy

 1. Grzesznych upominać
  2. Nieumiejętnych pouczać
  3. Wątpiącym dobrze radzić
  4. Strapionych pocieszać
  5. Krzywdy cierpliwie znosić
  6. Urazy chętnie darować
  7. Modlić się za żywych i umarłych

 

Uczynki miłosierne względem ciała

 1. Głodnych nakarmić
  2. Spragnionych napoić
  3. Nagich przyodziać
  4. Podróżnych w dom przyjąć
  5. Więźniów pocieszać
  6. Chorych odwiedzać
  7. Umarłych pogrzebać

Siedem grzechów głównych
1. Pycha 2. Chciwość 3. Nieczystość 4. Zazdrość 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6. Gniew 7. Lenistwo

Cztery cnoty główne:
1. Roztropność
2. Sprawiedliwość
3. Umiarkowanie
4. Męstwo

Najważniejsze dobre uczynki:

1.Modlitwa 2. Post 3. Jałmużna

Ostateczne rzeczy człowieka:

 1. Śmierć 2. Sąd Boży 3. Niebo albo piekło.

Aniele Boży stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie w nocy bądź mi zawsze ku pomocy

Strzeż  duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.       Amen.Brak komentarzy w “Pacierz.”

Napisz nowy komentarz